LNG opslag – Fakkel

Deze scenariokaart geeft een ongeval met gevaarlijke stoffen weer. In de kaart vindt u informatie over wat er kan gebeuren en wat je kunt doen om het te voorkomen, beperken en bestrijden. Deze informatie kan gebruikt worden bij advisering over ruimtelijke ontwikkelingen.

Bij het gebruik van de kaart is belangrijk in acht te nemen dat het slechts een voorbeeldscenario is. Het daadwerkelijke verloop van het scenario is altijd afhankelijk van situatiespecifieke omstandigheden.

Status van de kaart: Actueel

Laatste update: 8 december 2022


Algemene beschrijving
Indien een gat ontstaat in de LNG-tank, zal door de druk de inhoud naar buiten spuiten. Een deel zal meteen ontsteken en een fakkel vormen.


Effecten 

Het belangrijkste effect zal hitte van de fakkel zijn. Deze kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken.


Parameters effectberekening


ParameterWaarde
Inhoud tank110 m3
Lengte tank13,5 m
Doorsnede tank3,2 m
Percentage vulling95%
Uitstroomhoogte1 m
UitstroomrichtingHorizontaal
Werkdruk2,4 bar
Werktemperatuur-150°C
Wijze van plaatsingVerticale cilinder
Gatgrootte (diameter)11 cm
Omgevingstemperatuur9°C
Type omgevingIndustriegebied
WeerklasseD5, F1,5
Tabel parameters effectberekeningen


Een “Free viewing demo” waarmee deze file kan worden ingezien is te downloaden via https://www.gexcon.com/software/effects/. Met deze gratis demo is de berekening in effects met bijbehorende grafieken in te zien en beter af te lezen. Wilt u zelf gaan rekenen met de parameters uit de berekening met effects dan heeft u een licentie en aanvullende software van Gexcon nodig.


Kans van optreden


De kans van optreden van een fakkel van een LNG tank is ontleend aan de Handleiding Risicoberekeningen BEVI v4.3. Deze wordt bepaald door de som van twee lekfrequenties (een lek van 10 mm doorsnede en het lek van 110 mm waardoor de tank in 10 minuten leeg stroomt), elk vermenigvuldigd met de kans op een directe ontsteking. Dit resulteert in een frequentie van 2,2 10ˉ⁷ /jr.


Effecten


Als “worst case” is een horizontale fakkel gemodelleerd  voor het gas van 110 mm. In onderstaande tabellen en figuren zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven.

ParameterWaarde
Offset fakkel2,5 m
Lengte fakkel166,4 m
Afstand bron – eind fakkel168,9 m
Afstand tot 4 kW/m2239 m
Afstand tot 10 kW/m2211 m
Afstand tot 35 kW/m2166 m
Tabel resultaten effectberekeningen


Figuur 3.1 Hittestraling versus afstand op 1 m hoogte

Hittestraling vs. afstand


Figuur 3.2 Zijaanzicht fakkel met stralingscontouren

Zijaanzicht fakkel


Figuur 3.3 Bovenaanzicht van de fakkel en stralingscontouren

Bovenaanzicht fakkel


Tabel 3.2 Slachtoffers buiten in verschillende deelgebieden

Gebied% Slachtoffers buiten
Effectafstand Hittestraling (0% bescherming)zomerkleding (40% bescherming)winterkleding (85% bescherming)
(meter)(kW/m2)T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring<=185 ≥ 3910000010000096400
Grens 1e ring: 99% letaal1853999100100000158410
2e ring185 tot 21139 tot 10431204428280447371244
Grens 2e ring: 1% letaal21110110881208801188
3e ring211 tot 23610 tot 4000320003200032
Grens 3e ring: 1% 1e graads brandwonden1784000100010001

Tabel 3.3 Slachtoffers binnen en schade in verschillende deelgebieden

GebiedEffectafstandHittestralingSchade aan objecten% Slachtoffers binnen
(meter)(kW/m2)(0% bescherming)
2e3e
1e ring<=185 ≥ 39Alle brandbare materialen gaan brandenOnherstelbare schade251121
Grens 1e ring: 99% letaal1853910245
2e ring185 tot 21139 tot 10Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof. Dubbel glas breekt tot 159.8 meter.Gemiddelde schade4114
Grens 2e ring: 1% letaal21110000
3e ring211 tot 23710 tot 4Geen branden, afbladderen van verf en ernstige verkleuringen. Breuk enkel glas tot 165.8 meter.Lichte schade000
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw2374000


Zelfredzaamheid en handelingsperspectief


Mogelijk handelingsperspectief


Mogelijk handelingsperspectief

Ook hier geldt dat directe schade als gevolg van een fakkel alleen kan worden voorkomen indien er een aanloop is naar de fakkelbrand, bijvoorbeeld een sissend geluid van vrijkomend gas.

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren);
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is voor personen dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief;
 • Voor personen binnen is het handelingsperspectief binnen blijven en schuilen (sluiten van binnendeuren vertraagt de uitbreiding van een eventuele brand);
 • Als secundaire branden optreden, is het handelingsperspectief vluchten aan de schaduwzijde van het gebouw ten opzichte van de fakkelbrand.

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn mede bepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalscenario

De snelheid waarmee het scenario fakkelbrand zich voltrekt, is afhankelijk van het ontstekingsmoment. Na ontsteking zijn direct de effecten merkbaar en duurt de fakkelbrand ongeveer 10 minuten. De richting van de fakkel zal bepalend zijn voor het gebied waar de gevolgen merkbaar zijn. Tot op circa 185 m zal eenieder overlijden, zal brand ontstaan en zullen ruiten breken. Tot op circa 240 m kunnen personen nog brandwonden oplopen. Brandende gebouwen of brandhaarden kunnen tot escalatie leiden. Het verlaten van of evacueren uit beschadigde en/of brandende gebouwen is dan ook noodzakelijk.

Herkenbaarheid van het scenario

Een fakkelbrand is door zijn hitte ontwikkeling direct waarneembaar voor de aanwezigen. Zolang het gas niet ontstoken is, is mogelijk niet meteen de dreiging van het scenario duidelijk, hoewel het ontsnappende gas waarschijnlijk wel hoorbaar zal zijn.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval dreigt met een LNG tank;
 • Weten wat de gevaren zijn van LNG;
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) fakkelbrand.

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid;
 • Geestelijke gesteldheid.

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten;
 • Mogelijkheden om te schuilen.

Optreden multidisciplinaire hulpverlening


Brandweerzorg

Een fakkelbrand ten gevolge van het gat van 110 mm is van korte duur (circa 10 min). Derhalve zal de hulpverlening pas ter plaatse zijn nadat de fakkel al is uitgedoofd. Daardoor ligt bij dit scenario de nadruk op redden en evacueren, uitbreiding voorkomen en blussen van secundaire branden. Bij een langdurigere (“continue“) uitstroming uit een gat van 10 mm kan een fakkel (theoretisch) wel een dag duren en dan zal de hulpverlening arriveren op het moment dat de brand nog gaande is. Een dergelijke fakkel is 10-15 m lang. Uiteraard zal het beheersen van de fakkelbrand dan als eerste dienen plaats te vinden.


Brandweer start de processen

Bron- en emissiebestrijding:

 • Bepalen van het bron- en effectgebied;
 • Blussen / contoleren fakkel, indien deze nog woedt;
 • Voorkomen van uitbreiding en beperken van effecten door middel van het afschermen van de omgeving;
 • Stabiliseren van het incident en ontstane branden in de omgeving blussen;
 • Waarschuwen bevolking. Goed werkend internet en mobiele telefonie, buurten ten behoeve van zelfredzaamheid, risicocommunicatieplan.

Redding:

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers (zie slachtoffers).

Relevante aspecten

 • Passende(grootschalige) slagkracht brandweer (zie capaciteit);
 • Opkomsttijd van de brandweer (zie opkomst/inzettijd) ;
 • Effectieve (grootschalige)bluswatervoorziening (zie bluswatervoorzieningen);
 • Beschikbaarheid alarmeringssysteem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen.
 • Toegankelijkheid gebied. Tweezijdig toegankelijk, vluchtroute scheiden van route voor hulpdiensten, vluchtroute van de risicobron af (zie ook: Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019, hoofdstuk 4).

Opkomst/inzettijd

Schematische weergave incident verloop grootschalig brandweer optreden

Norm 30 minuten:

 • Norm opkomsttijd eerste peloton. Norm inzetbaarheid eerste basispeloton (alle 4 tankautospuiten) is 30 minuten (zie ook: Doorontwikkeling Grootschalig Brandweeroptreden, pagina 20).
 • De start van de hulpverlening van 1-4 tankautospuiten wordt vastgesteld via het dekkingsplan. 

Norm 45 minuten:

 • Norm beschikbaarheid aanvullend tweede peloton met een richttijd van 8 uur inzettijd.

Norm 60 minuten:

 • Norm beschikbaarheid derde/vierde peloton met een richttijd van 8 uur inzettijd.
 • Norm inzettijd aanvullende grootschalige watervoorziening.
 • Norm inzettijd Specialistische Redding & Technische hulpverlening
 • Norm inzettijd USAR (4 specialistische reddingsgroepen) is 3 uur.

Materieel en mankracht

 • De benodigde slagkracht is afhankelijk van de omgeving. In een (relatief dun bevolkt) buitengebied is geen afscherming naar omliggende gebouwen nodig. De omvang van het incident, het aantal slachtoffers en de aard en het type van de verwondingen. Een fakkel heeft een zeer gericht effectgebied. Dit beperkt het gedeelte van de (directe) omgeving dat hierdoor wordt beïnvloed (slachtoffers, secundaire branden). De inzet (inclusief de bluswatervoorziening) zal dan ook hierdoor worden bepaald.
 • Houdt rekening met de inzet van een peloton (4 tankautospuiten) voor verlening van eerste hulp en transport van slachtoffers naar het gewondennest.
 • Brandbestrijdingspeloton: opheffen van enkelvoudige beknelling in maximaal 4 personenwagens.
 • Peloton Redding & Technische Hulpverlening: redden en bevrijden van maximaal 4 complexe beknellingen per uur.
 • USAR-team: zoeken, redden en bevrijden na bijvoorbeeld instortingen van gebouwen.

Bluswater

 • Bepaal hoeveel bluswater nodig is bij het scenario (op basis van de repressieve aanpak).
 • Stel vast hoeveel bluswater aanwezig is.
 • Bepaal of aanvullende bluswatervoorzieningen voorhanden moeten zijn. In het algemeen is in een woonwijk niet meer dan 15 m3/h aan bluswater aanwezig. Bij secundaire branden is dit mogelijk niet voldoende. Peloton Grootschalige watervoorziening: Capaciteit: 2×4000 l/min over 1 km of 2 x 2000l/min over 2,5 km. Afstand locatie tot geschikte waterwinplaats en slangenweg bepaalt de inzettijd>1,5 uur.

Indicatie bepaling capaciteit slachtoffers


Geneeskundige zorg

Geneeskundige zorgverlening start de processen

Spoedeisende Medische Hulpverlening

 • Triage (zie ook: Triagering via Slabwraps);
 • Inrichten van een gewondennest en behandelen van slachtoffers;
 • Vervoeren/Verwijzen naar ziekenhuizen.

Publieke gezondheidszorg:

 • De beoordeling van en maatregelen tegen schadelijke invloeden op de gezondheid via (drink)water (gebiedsafhankelijk);
 • Onderzoek individueel.

Psychosociale Hulpverlening:

 • Signaleren getroffenen;
 • Verwijzen getroffenen.

Relevante aspecten

 • Operationele voorbereiding op het vervoer en behandelen van slachtoffers met ernstige brandwonden;
 • Mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances op de locatie;
 • Veilige werklocatie voor de GHOR;
 • Aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar;
 • In geval van brand is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden mogelijk een aandachtspunt. Dit is locatiespecifiek en vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan;
 • Indien het effectgebied kwetsbare bestemmingen omvat (bijv. een zorginstelling) is hulp aan verminderd zelfredzame personen een aandachtspunt;
 • Vaak is nazorg voor psychotrauma (maanden tot jaren) te verwachten*.

NB
*Casus Volendam, “Het hemeltje”.


Aantal slachtoffers

Het alarmeringsproces start met (een) (112-)melding(en) bij de meldkamer. De meldkamer­centralist krijgt een melding van een (grootschalig) incident. Op basis van de melding(en) vormt de meldkamer een beeld en maakt een inschatting van het aantal slachtoffers. Op basis daarvan wordt een codering afgegeven. Aan elke codering is een standaard inzet gekoppeld (zie ook: GGB Leidraad).


Type letsel en slachtoffers

De volgende factoren verdienen aandacht:

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma;
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level-1-ziekenhuis. Specialistische behandeling van brandwonden is mogelijk in Beverwijk, Rotterdam en Groningen;
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij een verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.

Optreden politie

De politie start haar reguliere taken als hieronder geschreven:

De politie start de processen

Afzetten en afschermen:

 • Afzetten effectgebied;
 • Creëren veilige werkomgeving voor hulpdiensten;
 • Ontruimen van het effectgebied of aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen.

Mobiliteit:

 • Indien nodig begeleidend transport overige hulpverleners als de verkeerssituatie daarom vraagt;
 • Opstellen mobiliteitsplan;
 • Indien mogelijk informeren van bewoners en/of andere aanwezigen in het gebied.

Indien relevant:

 • Handhaven openbare orde;
 • Strafrechtelijke handhaving.

Optreden gemeente (hulpverlening)

Mogelijke taken

Afzetten en afschermen:

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied;
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval;
 • Registreren van slachtoffers.

Randvoorwaarden

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied;
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het gebied;
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan.

Maatregelen


Kansbeperkend

 • Wegnemen van de risicobron;
 • Aanrijbeveiliging tank;
 • Plaatsing tanks buiten “botsingszone”.

Effecten & gevolgen beperkend

 • Begrenzen van de inhoud.

Randvoorwaarden hulpverlening

 • Middelen om de hulpdiensten snel te kunnen alarmeren;
 • Bereikbaarheid over twee verschillende routes;
 • Openbare bluswatervoorzieningen primair en secundair;
 • Dekkend systeem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen.

Voorbeeld


Beeld en/of filmmateriaal worden later toegevoegd.
Suggesties kunnen gemaild worden naar 
info@nipv.nl