Hoge druk aardgasleiding met bijmenging waterstof – Fakkelbrand

Deze scenariokaart geeft een ongeval met gevaarlijke stoffen weer. In de kaart vindt u informatie over wat er kan gebeuren en wat je kunt doen om het te voorkomen, beperken en bestrijden. Deze informatie kan gebruikt worden bij advisering over ruimtelijke ontwikkelingen.

Bij het gebruik van de kaart is belangrijk in acht te nemen dat het slechts een voorbeeldscenario is. Het daadwerkelijke verloop van het scenario is altijd afhankelijk van situatiespecifieke omstandigheden

Status van de kaart: Actueel

Laatste update: 29 januari 2024


Algemene beschrijving


Ongeval met een fakkelbrand

Deze kaart beschrijft een fakkelbrand bij een hogedruk leiding met een mengsel van aardgas en waterstof. Mogelijk wordt in de toekomst waterstof bijgemengd in hogedruk aardgasleidingen. Met deze scenariokaart wordt inzicht gegeven in de gevolgen van deze verandering voor de externe veiligheidscenario’s.

Omdat er geen vastomlijnde plannen zijn voor bijmenging van waterstof aan het aardgasnet, zijn in deze scenariokaart verschillende mengverhoudingen uitgewerkt. Hiermee ontstaat inzicht in de uitwerking van de verhouding waterstof en aardgas in relatie tot de gevaren en gevolgen van een fakkelbrand. Opgemerkt wordt dat de mengverhouding de enige variabele is geweest in de opzet van deze kaart. Debiet en druk zijn niet aangepast aan de calorische waarde, die minder daalt naarmate het aandeel waterstof stijgt.  

Als basis voor deze kaart is uitgegaan van de berekening voor de fakkelbrand hogedruk aardgasleiding gebruikt, waarbij is gevarieerd met verschillende mengverhoudingen aardgas/waterstof. De resulterende effectafstanden zijn opgenomen in de tabel “effectafstanden”. 

Door (graaf)werkzaamheden ontstaat een breuk in een hogedruk leiding met een mengsel van aardgas en waterstof. Het mengsel van aardgas en waterstof stroomt onder hoge druk uit. Het brandbare gas ontsteekt waardoor een fakkelbrand optreedt. 

Afhankelijk van de locatie van de breuk, het soort leiding en de aan- of afwezigheid van andere leidingen in de omgeving, kan dit enkele uren duren. Na het inblokken blijft de fakkel branden totdat de druk in de leiding gelijk is aan de omgevingsdruk. 

Effecten 

De effecten van een fakkelbrand zijn warmtestraling en rook. Hierdoor kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan.

Uitgegaan is van directe ontsteking van het uitstromende gas door statische of kinetische energie. Hierdoor ontstaat een fakkelbrand. Direct na de breuk is het uitstroomdebiet en daarmee de omvang van de fakkel het grootst. De eerste fase is berekend over de eerste 20 seconden na de breuk. Het uitstroomdebiet loopt binnen enkele minuten na de breuk terug totdat een stabiel uitstroomdebiet wordt bereikt. Dit stabiele uitstroomdebiet blijft aanwezig totdat de leidingbeheerder het getroffen leidingdeel met afsluiters inblokt.


Parameters effectberekening


ModelleringssoftwareGexcon effects 12.1.0: Gas release from long pipeling (Wilson model), Jet fire (Chamberlain model).
Uitgangspunten:
StofnaamMethaan & Waterstof
StofcategorieGF0
Initiële overdruk 40 bar (regionaal distributienet)
66 en 80 bar (hoofdtransportnet)
Type breukGuillotinebreuk
Blootstellingsduur 20 seconden
WeerstabiliteitsklasseD5 (neutraal weer, windsnelheid 5 m/s
Type leidingOndergronds, tweezijdige uitstroming
Resultaten:Het uitstroomdebiet en de hoogte van de vlam variëren, afhankelijk van de gemodelleerde druk, diameter, mengverhouding methaan/waterstof en het verschil tussen de eerste en stabiele fase. Deze variabelen leveren een te grote hoeveelheid data om hier te tonen. Deze resultaten zijn vindbaar in de Effectsfiles. 
Tabel parameters

Een “Free viewing demo” waarmee deze file kan worden ingezien is te downloaden via https://www.gexcon.com/software/effects/. Met deze gratis demo is de berekening in effects met bijbehorende grafieken in te zien en beter af te lezen. Wilt u zelf gaan rekenen met de parameters uit de berekening met effects dan heeft u een licentie en aanvullende software van Gexcon nodig.


Kans van optreden


De kans op een breuk van een hogedruk buisleiding is afhankelijk van diameter, wanddikte, druk, type materiaal en kerfslagwaarde [1][2].

Factoren die de kans van optreden verkleinen zijn:

 • Een grotere diepteligging;
 • Bescherming van de leiding;
 • Beschermende maatregelen in de buurt van de leiding.

Effecten


Het breken van de buisleiding gaat gepaard met een harde knal. De harde knal wordt veroorzaakt door een fysische explosie door de plotselinge uitzetting van het samengeperste gas dat vrijkomt. De overdrukeffecten van de fysische explosie zijn in dit scenario buiten beschouwing gelaten. Deze explosie veroorzaakt een krater, waaruit het gas in verticale richting uitstroomt. Door de kracht waarmee het gas (tweezijdig) uitstroomt erodeert de krater verder. De uitstroming gaat gepaard met bulderend geraas. Het uitstromende gas ontsteekt direct met een fakkelbrand als gevolg. Wanneer het vrijkomende gas met enige vertraging ontsteekt is een chemische explosie met drukopbouw mogelijk. Ook dit effect is niet meegenomen in deze scenariokaart.

De warmtestraling van een fakkelbrand kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. Warmtestraling is in combinatie met de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld.

In de onderstaande tabellen zijn de effecten van warmtestraling weergegeven. De tabel effectafstanden en gevolgen geeft 3 ringen aan. Binnen de eerste ring komt 99% van de aanwezigen te overlijden. In de tweede ring komen aanwezigen te overlijden of kunnen gewond raken. In de derde ring vallen geen doden maar kunnen aanwezigen nog wel gewond raken. De grens van de derde ring geeft aan tot waar eerstegraads brandwonden kunnen ontstaan. Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn van toepassing vanaf elke willekeurig positie van de ondergrondse buisleiding.

De afstanden die horen bij de grenswaarden in de eerste tabel staan in de tweede tabel. Per combinatie van druk, diameter en mengverhouding zijn voor zowel de ‘eerste fase’ als de ‘stabiele fase’ de effectafstanden berekend.

De tabel effectafstanden en gevolgen is aangevuld met de grafieken met het verloop van warmtestraling versus afstand. Deze grafieken geven een goed beeld van de invloed van het bijmengen van waterstof bij aardgas, op de warmtestraling bij een fakkelbrand.


Tabel effecten en gevolgen [3]

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m²)
Schade aan objectenSlachtoffers binnen
(0% bescherming)
T1T2T3
1e ring Zie ringgrenzen
onderstaande tabel
≥ 35Onherstelbare schade
Alle brandbare materialen gaan
branden
≤ 2260≤ 36
Grens 1e ring
Zie ringgrenzen
onderstaande tabel
35102045
2e ringZie ringgrenzen
onderstaande tabel
35 tot 10Gemiddelde schade
Brandhaarden, vervorming van hout en kunststof.
Breuk dubbelglas tot 220 meter.
41013
Grens 2e ringZie ringgrenzen
onderstaande tabel
100001
3e ringZie ringgrenzen
onderstaande tabel
10 tot 4Lichte schade
Geen branden, afbladderen verf en ernstige verkleuringen.
Breuk enkel glas tot 220 meter.
0000
Grens 3e ringZie ringgrenzen
onderstaande tabel
40000

Effectafstand
(meter)
Warmtestraling
(kW/m²)
Slachtoffers buiten
(0 % bescherming)
Slachtoffers buiten zomerkleding
(40 % bescherming)
Slachtoffers buiten winterkleding
(85 % bescherming)
T1T2T3T1T2T3T1T2T3
1e ring Zie ringgrenzen
onderstaande tabel
≥35100000100000≤65≥3500
Grens 1e ring: 99% letaal
Zie ringgrenzen
onderstaande tabel
3599100100000158410
2e ringZie ringgrenzen
onderstaande tabel
35 tot 1040
1005025250505351050
Grens 2e ring: 1% letaalZie ringgrenzen
onderstaande tabel
10110901109001190
3e ringZie ringgrenzen
onderstaande tabel
10 tot 4000300003000030
Grens 3e ring: 1% 1e grd brw Zie ringgrenzen
onderstaande tabel
4000100010001

Tabel effect afstanden

Diameter 8 InchEerste fase
Afstand bij 40 bar (m)
Stabiele fase
Afstand bij 40 bar (m)
Percentage H21e ring2e ring3e ring1e ring2e ring3e ring
0%45406595
5%356090
10%305580
15%5580
50%4570
100%510355

Grafiek warmtestraling – afstand 8 inch 40 bar en verschillende percentages waterstof

Grafiek warmtestraling

Grafiek warmtestraling


Zelfredzaamheid en handelingsperspectief


Aanwezige personen zijn na het ontstaan van een fakkelbrand op zichzelf en anderen aangewezen. In onderstaande afbeelding zijn mogelijke handelingsperspectieven weergegeven. 

Mogelijke handelingsperspectieven

Mogelijk handelingsperspectief

Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is bevorderlijk. 

 • Voor personen buiten is het handelingsperspectief vluchten (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals muren).
 • Als er schuilmogelijkheden zijn, is dekking zoeken of een schuilplaats binnen gaan een goed handelingsperspectief.
 • Voor personen binnen, dichtbij de bron (daar waar gebouwen ontbranden ) is het handelingsperspectief ontruimen en vluchten.
 • Voor personen binnen, op grotere afstand van de bron (daar waar gebouwen niet ontbranden) is het handelingsperspectief binnenblijven.

Randvoorwaarden

De onderstaande aspecten zijn medebepalend voor de mogelijkheden op het gebied van zelfredzaamheid. Deze zijn locatie-afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Het verloop van het ongevalsscenario:

 • Door statische of kinetische energie zal het gas bij uitstroom onder hoge druk direct ontbranden.
 • Na ontsteking zijn direct de effecten merkbaar en kan een fakkelbrand uren duren.

Herkenbaarheid van het scenario:

 • Een fakkelbrand is door zijn intense warmtestraling en bulderend geraas direct waarneembaar voor de aanwezigen.

Mate van bewustzijn van de gevaren:

 • Weten dat er een ongeval is met een hogedruk aardgasleiding. 
 • Weten wat de gevaren zijn van aardgas.
 • Weten wat je moet doen in geval van een (dreigende) fakkelbrand.

Gesteldheid van personen:

 • Fysieke gesteldheid.
 • Geestelijke gesteldheid.

Aanwezige voorzieningen:

 • Mogelijkheden om van de bron af te vluchten.
 • Mogelijkheden om te schuilen.

Optreden multidisciplinaire hulpverlening


Brandweerzorg

Na het ontstaan van dit incident komt de hulpverlening op gang. Bij de bestrijding ligt bij dit scenario de nadruk op redden/evacueren, uitbreiding voorkomen en blussen van secundaire branden.
In onderstaande informatie is beschreven welke processen op gang komen en welke aspecten relevant zijn.


De brandweer start de processen

Bron- en emissiebestrijding

 • Bepalen van het bron- en effectgebied;
 • De fakkel gecontroleerd laten uitbranden;
 • Voorkomen van uitbreiding en beperken van effecten door middel van het afschermen van de omgeving;
 • Stabiliseren van het incident en ontstane branden in de omgeving blussen;
 • Waarschuwen bevolking [4]

Redding

 • Redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers (zie slachtoffers). 

Relevante aspecten

 • Voorbereiding op een fakkelbrand bij een hogedruk aardgasleiding met een ” aanvalsplan buisleiding” [5]
 • Voorbereiding op samenwerking/informatiestromen met betrokken partijen (KLIC en leidingexploitant en passende(grootschalige) slagkracht brandweer (zie capaciteit);
 • Opkomsttijd van de brandweer (zie opkomst/inzettijd);
 • Effectieve (grootschalige)bluswatervoorziening (zie bluswatervoorzieningen);
 • Beschikbaarheid alarmeringssysteem om aanwezigen in het effectgebied te waarschuwen. [6]
 • Toegankelijkheid gebied (bereikbaarheid vaak moeilijk vanwege afgelegen gebieden)

Capaciteit [7]

 • Bij een fakkelbrand van een buisleiding zal voornamelijk worden ingezet op evacuatie en afscherming van de omgeving totdat de leidingexploitant het betreffende leidingdeel kan blokken of dichten.
 • Benodigde omvang slagkracht is afhankelijk van de omgeving. Bij dit incident is uitgegaan van verstedelijkt gebied. [8]
 • Houd rekening met een inzet van 1-4 tankautospuiten (basispeloton), 1 hoogwerker en grootschalige bluswatervoorziening. [9]
 • Houd rekening met een inzet van een tweede peloton en grootschalige bluswatervoorziening ten behoeve van het koelen/blussen van secundaire branden. [10]
 • Houdt rekening met de inzet van een extra peloton (4  tankautospuiten)  voor redding/evacuatie en hulpverlening aan slachtoffers naar het gewondennest.

Opkomst/inzettijd [11]

Schematische weergave incident verloop bij grootschalig brandweer optreden

Tijdlijn
30 minuten– Norm opkomsttijd eerste peloton[12]. De start van de hulpverlening van 1-4 tankautospuiten wordt vastgesteld via het dekkingsplan.
– Norm opkomsttijd hoogwerker
45 minuten– Beschikbaarheid aanvullend tweede en/of derde peloton met een richttijd van 8 uur inzettijd.
60 minuten– Inzettijd  grootschalige watervoorziening 45-60 minuten (houd rekening met een lange duur van het incident)
Opkomst-/inzettijd

Bluswatervoorziening

 • Het waterleidingnet met ondergrondse brandkranen (primaire bluswatervoorziening) heeft onvoldoende capaciteit.
 • Voldoende openbare secundaire bluswatervoorziening  is noodzakelijk  ten behoeve van het afschermen en uitbreiding voorkomen. De norm voor incidenten met gevaarlijke stoffen is 6000 l/min voor 4 uur. [13]
 • Voldoende openbare secundaire bluswatervoorziening  is noodzakelijk  ten behoeve van koeling/blussing omliggende bebouwing (bij voorkeur een  doorlopend watersysteem met minimaal 80 cm. diepte voor voeding 3 tankautospuiten 3x2000l/min). [14]

Indicatie bepaling capaciteit slachtoffers [15]

 • In de hectische fase komt via burgerhulp de redding op gang van slachtoffers met brandwonden. De prioriteit zal uitgaan naar het redden en helpen vervoeren van slachtoffers naar het gewondennest van de ambulance.
 • Noodzakelijke opschaling/bijstand wordt bepaald o.b.v. inschatting aantal slachtoffers.
 • Een indicatiebepaling van het aantal personen op een specifieke locatie is mogelijk via het invoeren van de effectcontouren in de link naar Bag populatieservice.

Geneeskundige zorg

Relevante processen bij de geneeskundige hulpverlening

Spoedeisende Medische Hulpverlening [16]

 • Triage;
 • Inrichten van een gewondennest en behandelen van slachtoffers;
 • Vervoeren/Verwijzen naar ziekenhuizen.

Publieke gezondheidszorg

 • De beoordeling van en maatregelen tegen schadelijke invloeden op de gezondheid via (drink)water (gebiedsafhankelijk).
 • Onderzoek individueel

Psychosociale Hulpverlening

 • Signaleren getroffenen
 • Verwijzen getroffenen

Relevante aspecten

 • Operationele voorbereiding op het vervoer en behandelen van slachtoffers met ernstige brandwonden.
 • Mogelijkheid om te kunnen keren/vertrekken voor ambulances op de locatie.
 • Veilige werklocatie voor de GHOR.
 • Aantal slachtoffers, type slachtoffers en type letsel. Deze zijn locatie afhankelijk en staan in relatie tot elkaar.

Aantal slachtoffers

<10– In beginsel zijn voldoende middelen op de ambulances aanwezig. Voor specialistische hulpverlening aan kinderen zijn minder hulpmiddelen aanwezig waardoor middelen snel zijn uitgeput.
>10– Het LPCGBI treedt in werking. [17]
– De leidraad GGB kan in werking worden gesteld. [18]
>250– De grens wordt bereikt van het aantal slachtoffers dat kan worden vervoerd. Uitgegaan wordt van 250 slachtoffers waarvan 25 T1, 75 T2 en 150 T3. [19]
Tabel slachtoffers

Type slachtoffers

 • Aandachtspunt is operationele voorbereiding op het behandelen van kinderen met ernstige brandwonden (locatiespecifiek). Dit vereist een aangepast gewondenspreidingsplan. [20]
 • Aandachtspunt is hulp aan verminderd zelfredzame personen (zorginstellingen).

Type letsel

 • Door warmtestraling ontstaan uitwendige brandwonden. Bij inademing van hete gassen ontstaat inhalatietrauma.
 • Stabilisatie van brandwondenslachtoffers is mogelijk in elk level 1 ziekenhuis [21]. Specialistische behandeling van brandwonden kan in een beperkt aantal centra in Nederland plaatsvinden. [22]
 • Extra aandacht bij de operationele voorbereiding is noodzakelijk bij verhoogde kans op slachtoffers uit de groep van ouderen en kinderen.
 • Een langdurig traject van nazorg restletsel en psychotrauma [23] is te verwachten.

Politie

Relevante aspecten bij de politie

 • De politie heeft geen beschermende kleding of ademlucht om op te kunnen treden in de hot en warm zone en blijft daarbuiten.  

Optreden gasunie, politie, gemeente (hulpverlening)

Mogelijke taken

Politie

 • Afzetten van het effectgebied
 • Aanwezige personen in het effectgebied laten schuilen of vluchten
 • Gidsen van brandweervoertuigen en ambulances

Gemeente

 • Opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Voorlichting/communicatie over het ongeval
 • Registreren van slachtoffers

Gasunie/leidingbeheerder

 • Inblokken gasleiding

Randvoorwaarden

Politie

 • Operationele voorbereiding op het afzetten van een groot effectgebied
 • Voldoende mensen en middelen om het effectgebied af te kunnen zetten
 • Een operationeel mobiliteitsplan

Gemeente

 • Operationele voorbereiding op het opvangen en verzorgen van personen uit het effectgebied
 • Voldoende locaties en personeel voor de opvang en verzorging van personen uit het effectgebied
 • Operationeel voorlichting- en communicatieplan

Gasunie/leidingbeheerder

 • Inbloksystemen
 • Responsorganisatie

Maatregelen


Kansbeperkend

MaatregelWerking van de maatregel
Wegnemen van de risicobronHet wegnemen van de risicobron neemt de kans op het scenario weg.
Afdekken met platenDe platen beschermen de leiding tegen beschadiging bij graafwerkzaamheden.
Vergroten van de gronddekking op / diepteligging van de leiding Het vergroten van de gronddekking op de leiding verkleint de kans op graafschade 

Effect- en gevolgbeperkend

MaatregelWerking van de maatregel
Afstand houden tot activiteit met gevaarlijke stoffenDicht bij de plaats van het scenario zijn de effecten het meest merkbaar. De warmtestraling neemt af naarmate de afstand toeneemt.
Verdeling typen gebouwenDoor rekening te houden met het type bebouwing kan het aantal mogelijke slachtoffers bij het scenario worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld door het zodanig verdelen van gebouwen in een gebied dat de meer kwetsbare gebouwen worden beschermd door minder kwetsbare gebouwen.
Bouwwerken als afschermingOok door middel van bouwwerken, zoals gebouwen of tunnels, kan schaduwwerking gerealiseerd worden. Een gebouw  tussen de  activiteit met gevaarlijke stoffen en kwetsbare objecten/vluchtroutes kan dienen als afscherming.
Toepassen van brandwerend metselwerkDe keuze van het metselwerk bepaalt de brandwerendheid van de gevel. 
Gebruik maken van minerale wolisolatieMinerale wolisolatie is onbrandbaar.
Toepassen van brand- en hittewerende beglazingBrand- en hittewerende beglazing bestaat uit gelaagd glas, samengesteld uit twee of meer lagen blank floatglas en één of meer speciale opschuimende tussenlagen. In geval van brand vormen deze tussenlagen een beschermend schild.
Gebruik maken van houten en stalen kozijnenHouten en stalen kozijnen zijn getest voor een brandwerende toepassing. Kunststof kozijnen (zonder stalen vulling) zijn niet brandwerend.
Gebruik maken van dakpannenDakpannen houden straling tegen en zijn onbrandbaar.
Toepassen van een gesprinkelde buitengevelBij een gesprinkelde buitengevel wordt water automatisch over de gevel gespoten in geval van een calamiteit.
Hoogteverschillen creëren en benuttenDoor hoogteverschillen in de omgeving te creëren of te benutten kan schaduwwerking gerealiseerd worden om mensen meer tijd te bieden om te vluchten naar veiligere plekken. Hoogteverschillen kunnen bijvoorbeeld gecreëerd worden door het aanbrengen van een wal of scherm.

Bevordering van de zelfredzaamheid

MaatregelWerking van de maatregel
Duidelijke vluchtroutes aanbrengenDoor duidelijke vluchtroutes aan te brengen kunnen mensen het gebied gemakkelijker verlaten. 
RisicocommunicatieDoor te communiceren over de mogelijke scenario’s in een gebied en het beste handelingsperspectief worden mensen zich meer bewust van wat ze moeten doen bij het scenario.
Galerij / trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw plaatsenDoor de galerij/trappenhuis aan de schaduwzijde van een gebouw te realiseren, vormt het gebouw zelf een bescherming tegen de warmtestraling.
Onderhouden schuilplaatsen en vluchtwegenOnderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk, zodat ten alle tijden van een ongeval de schuil- en vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Verzamelplaatsen bepalen en geschikt maken voor een (dreigende) fakkelbrandDe verzamelplaats dient dan als een schuilplaats als mensen binnen in het gebouw niet meer voldoende beschermt zijn tegen het scenario.
De (bedrijfs)noodplannen oefenen op een fakkelbrand Door te oefenen met het fakkelbrandscenario in de (bedrijfs)noodplannen weten de werknemers wat ze moeten doen in het geval van een echte calamiteit.

Bevordering van de hulpverlening

MaatregelWerking van de maatregel
Werkende communicatiemiddelenTijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel van de communicatie plaats via radio, internet en telefoon. Het is hierbij van belang dat zendmasten op afstand van de activiteiten met gevaarlijke stoffen staan, zodat deze ook tijdens een ongeval werken.
WaarschuwingsmiddelenVoor een snelle en effectieve waarschuwing tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen is het van belang dat een waarschuwingssysteem de mensen in het effectgebied kan bereiken.
Afstemming hulpdienstenHet handelingsperspectief dat aan mensen wordt geboden ten tijde van een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd met de inzet van hulpdiensten, zodat de inzet van de hulpdiensten kan aansluiten bij dit handelingsperspectief.
BluswaterVoor een adequate hulpverlening van de brandweer is het van belang dat voldoende bluswater aanwezig is bij de activiteit met gevaarlijke stoffen. Door de waterbron onderdeel te laten zijn van een doorlopend watersysteem, wordt het water steeds aangevuld.

Voorbeeld


De beheergroep heeft geen beeld en/of filmmateriaal gevonden van fakkelbrand met een mengsel van waterstof. Suggesties kunnen gemaild worden naar info@nipv.nl


Voetnoten

 1. Risicoanalye aardgastransportleidingen, p37, Gasunie, 18 december 2008
 2. Achtergronden bij vervanging van de zoneringsafstanden hoge druk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie, 13 november 2008
 3. Onderbouwing-van-de-slachtofferinschatting-van-het-scenarioboekEV.
 4. Goed werkend internet en mobiele telefonie, buurten ten behoeve van zelfredzaamheid, risicocommunicatieplan
 5. Handreiking incidentbestrijding buisleidingincidenten, kennisplein IFV, juli 2018
 6. Goed werkend internet en mobiele telefonie , buurtalarmeringssysteem ten behoeve van zelfredzaamheid
 7. Verlies van capaciteit, die nodig voor gelijktijdige redding of eerste hulp aan slachtoffers is buitenbeschouwing gelaten, doordat deze situationeel is.
 8. Bij buitengebied is geen afscherming naar omliggende gebouwen nodig
 9. Bij buisleidingincidenten kan de bereikbaarheid een cruciale rol spelen. Bij de inschatting van de benodigde capaciteit wordt hiermee rekening gehouden. De optie afschermen en uit laten branden i.o.m. leidingbeheerder kan bij dit incident worden verkozen
 10. Koelen/blussen vindt plaats aan twee zijden van de spoordijk. Hiervoor is een peloton en grootschalige bluswatervoorziening noodzakelijk.
 11. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en
 12. Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0
 13. Norm inzetbaarheid eerste basispeloton (alle 4 tankautospuiten) is 30 minuten doorontwikkeling Grootschalig Brandweeroptreden p20
 14. Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019 bijlage 3
 15. Peloton Grootschalige watervoorziening: Capaciteit: 2×4000 l/min over 1 km of 2 x 2000l/min over 2,5 km. Afstand locatie tot geschikte waterwinplaats en slangenweg bepaalt de inzettijd >1,5 uur.
 16. Visie Grootschalig Brandweer Optreden 2012-2016 en Doorontwikkeling Grootschalig Brandweer Optreden(GBO) september 2018 visie 2.0 De Nederlandse slachtofferregistratiekaart p.3. oktober 2006
 17. LPCGBI p.1 september 2013
 18. Leidraad GGB p.12 december 2015
 19. Leidraad GGB p.10 december 2015
 20. Voor kinderen is ander materiaal benodigd. Ouders en kinderen worden bij voorkeur bij elkaar geplaatst. Dit is een complexe factor in het gewondenspreidingsplan
 21. Landelijk netwerk acute zorg www.lnaz.nl
 22. Beverwijk, Rotterdam, Groningen
 23. Casus ” Het Hemeltje” Volendam